Имоти във Варна
от Агенция Имоти Варна
Недвижимость в Варне
от Агентства Имоти Варна
Properties in Varna
from Properties-Varna Estate Agency

По банков път или в брой- как да заплатим стойността на недвижимия имот, който купуваме?

от Агенция Имоти Варна

Imoti_Varna

Разгледайте офертите на АГЕНЦИЯ ИМОТИ ВАРНА

Има няколко важни неща, които трябва да знаем при плащане на стойността цената на недвижим имот. Ще се опитаме да ги посочим, без написаното да представлява някакъв правен съвет или консултация.  От  22 Февруари 2011г. е в сила Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) , където е записано:

Чл.3(1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:

1. на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв.;

2. на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 15 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.    IVMONEY

От  01.07.2011 г. влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗИДЗННД), където е записано:

Чл. 25 (10) Плащанията по ал. 9 в общ размер над 10 000 лв. се извършват по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка.

Чл. 25а (1) При извършване на актове, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, сумата, дължима по сделката, може да се преведе или да се внесе по специална банкова сметка на името на нотариуса.
(2) Условията за внасяне на сумите по специалната банкова сметка на нотариуса и за нареждания за плащания от нотариуса се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката.
(3) Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства по специалната банкова сметка за задължения на нотариуса.

Посочените промени въвеждат по същество специален режим в приложение на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) в областта на сделките с недвижими имоти, като е предвиден по-нисък праг на допустимото плащане в брой – не 15 000, а 10 000 лв. Мотивът за въвеждането им е както ограничаването на възможността за сключване на фиктивни сделки, така и избягването на имотни измами.

В практиката изниква още един въпрос при заплащането на цената на недвижимия имот- парите трябва да се преведат от банкова сметка в банкова сметка или могат да се внесат по сметката на продавача в брой. Отговор на въпроса ни дава отново Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) и Указание относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой от МФ 04.04.2011

Там е записано, че е допустимо както превеждане на парите от сметката на купувача в сметка на продавача, така и внасянето им по сметката на продавача в брой на касата на банката.

Разгледайте офертите на АГЕНЦИЯ ИМОТИ ВАРНА