Имоти във Варна
от Агенция Имоти Варна
Недвижимость в Варне
от Агентства Имоти Варна
Properties in Varna
from Properties-Varna Estate Agency

НЕ СИ ДАВАЙТЕ ЕГН-то!

от Агенция Имоти Варна

Разгледайте офертите на АГЕНЦИЯ ИМОТИ ВАРНА

Адв. И.Димитров

Опазването на личните данни е хубава работа, но насаждането на необоснован страх у хората спокойно може да се нарече престъпление. В резултат на обработката на медии и институции, създадени да опазват нашите лични данни(а не да ни плашат), много хора живеят с убеждението, че ако някой притежава ЕГН-то им, безпроблемно може да продаде имотите им или да изтегли парите им от банковите им сметки!

Най-добрият начин за предпазване от злоупотреби е ПУБЛИЧНОСТТА! Затова в Европа са създадени още през средновековието регистри на собствеността, разбира се публични. Такъв е създаден с различни актове и в България след Освобождението(в България се възприема френската систенма на записване), също ПУБЛИЧЕН регистър и за щастие е ПУБЛИЧЕН и до ден днешен!

Ще цитирам няколко члена от Закона за кадастъра и имотния регистър, в сила от 01.01.2001г., илюстриращи какво преставлява имотния регистър и че няма и не би трябвало да има нищо тайно и скрито в тези регистри (например в един Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот).

Чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.

(2) В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.

Чл. 5. (1)Имотният регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието

Чл. 7. (1) За кадастъра и имотния регистър се създават компютъризирани информационни системи, които са свързани помежду си.

Чл. 8. (1) Кадастърът и имотният регистър са публични.

Чл. 92. Справки в имотния регистър и извлечение от партидите се правят само по отделни имоти.

Чл. 93. (1) Всеки може да получи устна справка за вписванията по партида на недвижим имот, препис или извлечение от нея или удостоверение за вписано или невписано в нея обстоятелство.

Криенето на информация обикновено крие нечисти интереси и дела.

Само ПУБЛИЧНОСТТА може да ни осигури истинска защита от злоупотреби. Това е доказано през дългите години на съществуване на такива регистри на собствеността в Европа и у нас.

 

Адв. И.Димитров

 Разгледайте офертите на АГЕНЦИЯ ИМОТИ ВАРНА