Имоти във Варна
от Агенция Имоти Варна
Недвижимость в Варне
от Агентства Имоти Варна
Properties in Varna
from Properties-Varna Estate Agency

Актуално състояние на фирма-на вас искалили са ви такова?

от Агенция Имоти Варна

Въпреки, че това не е тема, която касае пряко недвижимите имоти, си позволяваме да направим такава публикация с оглед че касае много хора.
За какво става дума:
В Закона за търговския регистър, в сила от 01.01.2008г. има изрично записан следния текст:

Чл. 23. ………..

(4) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

Т.е . ако фирма е регистрирана или пререгистрирана и има ЕИК(единен идентификационен код), то никой не може да иска доказване на дейност или каквото и да било друго с така нареченото „актуално състояние“, а трябва просто да влезе в Търговския регистър и да си направи справка.

Предвидена е и немалка санкция за тези, които нарушават тази разпоредба:

Чл. 40………………….

(5) За нарушение на чл. 23, ал. 4 виновните длъжностни лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв.

Това е записано и в презентацията на проекта за закона от комисията по правните въпроси към МС: „всички търговци, вписани в регистъра, получават единен идентификационен код (ЕИК); въведено е правилото, че ако търговецът е посочил ЕИК, държавните органи, органите на местно самоуправление и местна администрация и лицата, упражняващи публична функция, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и представянето на обявени в него актове.

 

Въпреки, че от влизането на закона минаха  четъри години, в тази си част той не се спазва стриктно и то най-вече от държавни и общински органи. Но нашият опит показва, че искането на писмено потвърждение за необходимостта от “актуално състояние” стряска изискващият го орган и той се отказва от него, като вместо това влизат в Търговския регистър и си правят справката(така, както е по закон). Струва ни се и, че това не е лош бизнес за някой амбициозен млад адвокат, с оглед дългата опашка от чакащи за такъв документ в Търговския регистър.

Справките от законите са с актуалност към 01.01.2012г.

Иди в сайта на АГЕНЦИЯ ИМОТИ ВАРНА