Имоти във Варна
от Агенция Имоти Варна
Недвижимость в Варне
от Агентства Имоти Варна
Properties in Varna
from Properties-Varna Estate Agency

КАКВИ ДАНЪЦИ ДЪЛЖИМ ПРИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ?

от Агенция Имоти Варна

 

 ИЗВАДКИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:
В сила от 01.01.2007 г., последно именение ,публ. в ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г.

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:

а) (изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;

б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;


(2) Не се смята за доход:

…………………………………………….

26. доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;

Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи.

Чл. 33. (1) Облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.


Към сайта на агенция ИМОТИ ВАРНА